Bønder med præste-aner

Selv om nogle måske skulle tro det, er det slet ikke så usædvanligt at finde sognepræster blandt forfædrene i ganske almindelige bondefamilier. Præstedøtre kan sagtens have giftet sig med velhavende bønder, eller også kan det være en degnedatter, hvis mor var præstedatter.
Den slægtsforbindelse, som SLÆGTSMAGASINET her vil skildre, tyder mere på at sønner af en familie udenfor bondestanden er blevet en del af bondestanden – af en eller anden uklar årsag.

Styvel, Jelling sogn
I landsbyen Styvel i Jelling sogn boede gårdfæster Henrik Pedersen. Der var skifte efter ham d. 25/1 1725 og enken Mette Nielsdatter nævnes, samt deres børn: Kirsten Henriksdatter, gift med Christen Jensen i Gadbjerg, Anne Henriksdatter, 18 år, Peder Henriksen, 14 år, Simon Henriksen, 13 år, Mette Henriksdatter, 10 år, Niels Henriksen, 6 år, Else 1 år.
En Anders Jensen fra Bindesbøl i Lindeballe sogn fæster senere samme år Henrik Pedersens fradøde gård. Hvad der umiddelbart herefter sker med de hjemmeboende børn er uklart, men sønnerne Peder og Simon er begge senere gårdfæstere i Styvel, og datteren Anne bliver snart gift med en bror til Anders Jensen – Niels Jensen i Bindesbøl. Også døtrene Mette og Else bliver senere gift med bønder i hhv. Jelling og Bindesbøl.

Skiftet fra Kolding
Hvis det ikke havde været for et skifte fra Kolding fra 1722, havde det givetvis aldrig været muligt at finde mere om Henrik Pedersens slægtsmæssige baggrund. Men d. 26/5 1722 døde Margrethe Henriksdatter Hjort i Kolding, og der var skifte d. 25/6. Enkemanden hed Henrik Jacobsen Bech, men da de ikke havde børn nævnes hendes arvinger. Først nævnes faderen Henrik Hjort. Hvor han har boet er usikkert, men det har muligvis været Kerteminde, og hvad hans beskæftigelse har været er ukendt. Det vides dog at han var gift med Anne Andersdatter Hoff, der var en præstedatter fra Rynkeby.
Herefter nævnes hendes tre brødre, der alle var døde. Den første var sognepræst i Skamby, Laurids Henriksen Hjort, der havde tre børn, hvoraf de to sønner var sognepræster på Bornholm.
De to andre brødre nævnes ikke ved navn, men den ene havde sønnerne Jacob Simonsen og Peder Simonsen, der 1722 begge boede i Limeskov/Lihmskov i Nørup sogn, samt en datter, der boede i Fredericia. Denne bror må altså have heddet Simon Henriksen.
Den tredje af brødrene havde kun én søn – Henrik Pedersen i Styvel, Jelling sogn – og denne bror må således have heddet Peder Henriksen.
Det er uklart hvad disse to sidste brødre har haft af beskæftigelse, men de har ikke været sognepræster, som den første bror. De kan måske have været sognedegne, men det kan der ikke findes evidens for i kilderne. Af de to brødre Simonsen fra Lihmskov ses Peder Simonsen at være død ca. 1746 i Lindeballe sogn. I skiftet efter ham nævnes enken og tre børn. Ingen er nævnt med Hjort-navnet.
Det er selvfølgeligt lidt underligt at to af Margrethes brødre ikke nævnes ved navn, men det kan skyldes at ikke var så ”vigtige” som broderen, der var præst, og at de formentlig blev blevet en del af bondestanden. Det er også mærkeligt at navnet Hjort tilsyneladende ikke er anvendt af andre end Margrethe og præstebroderen og hans efterkommere.
Men der kan næppe være tvivl om, at Margrethe Henriksdatters brodersøn Henrik Pedersen i Styvel er identisk med gårdfæsteren Henrik Pedersen samme sted. Det vides jo at han var i live i 1722 og så havde han jo en søn med navnet Simon – et navn, der stammer fra Anna Hoffs familie.

Præstedatteren fra Rynkeby
Anna Andersdatter Hoff var datter af sognepræsten Anders Simonsen Hoff og hustru Anna Christophersdatter. Anders Simonsen Hoff var en søn af kapellan i Vigerslev, Simon Andersen Hoff og 1. hustru Maren Hansdatter (der var datter af sognepræst Hans Knudsen Andrup i Allesø).
Anna Christophersdatter stammede fra Kerteminde og var datter af Christopher (Tygesen) Guldsmed og hustru Margrethe Clausdatter.
Efterkommerne efter fæstegårdmanden Henrik Pedersen i Hyvel kan med ovenstående aner føre deres forslægt tilbage til 1500-tallet på Fyn. Se Knud Gether: Middelalderfamilier i i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Norge og Tyskland. Bind 2 (Registre, Rettelser og tilføjelser, Tavler), side 127 ff.

Laurids Henriksen Hjort
Denne sognepræst vides der egentligt heller ikke så meget om. Han angives at være født ca. 1629-1631 i Kerteminde, og døde 1675 i Skamby. Han var sognepræst i Skamby. Han var gift 2 gange. 1 gang med Maren Ludvigsdatter Tisdorph, der var enke efter forgængeren i embedet, og bagefter med hendes søster Karen Ludvigsdatter Tisdorph. Han fik vistnok flere børn end de 3, der blev nævnt i skiftet 1722 efter søsteren Margrethe (Henrik, Niels Frederik og Anne Marie), blandt andet en søn Jørgen, der angives død 1719, en søn Laurids, der vist var død 1715, og en søn Hans, men de må enten være døde uden livsarvinger, eller også er Laurids Lauridsen Hjort ikke søn af Laurids Henriksen Hjort, for han vides at have rigtig mange efterkommere.
https://www.blumensaadt-ingemand.dk/TNG/descendtext.php?personID=I73709&tree=DK20522b&display=block&generations=13

Kendte efterkommere
Nu er SLÆGTSMAGASINET jo et sted, der fortæller om kendte danskere og deres slægtsforbindelser, så det skal der også lige være plads til her. Fra Laurids Henriksen Hjorts søn, Henrik Lauridsen Hjort er vi endnu kun stødt på enkelt kendt efterkommer, som bør fremhæves, og det er komponisten Mogens Dam (1897-1979), der er kendt for talrige tekster m.m. til film og revyer.

Hvis det antages at ovennævnte Laurids Lauridsen Hjort virkelig var han søn af Laurids Henriksen Hjort, så kan maleren Kristian Zahrtmann, skuespilleren Birgitte Reimer og møbeldesigneren Grete Jalk tilføjes til listen over kendte efterkommere. Se også her.