Udkast til anetavle for brødrene oberst Christian Frederik Gjernals og overretssagfører Børge Esaias Benhoff Jacobsen

Tilføjelser og rettelser modtages GERNE!

Probander
Christian Frederik Gjernals
(Navneforandring fra Christian Frederik Gjern Jacobsen ifølge bevilling af 22/3 1901), født d. 13/8 1859 på Augustenborg, blev 1877 Student fra Sorø Akademi, gennemgik 1878-87 officerskolen, 30/7 1880 sekondløjtnant i Infanteriet, 24/9 1881 premierløjtnant i Artilleriet, 1889-96 guvernør for Hs. kgl. Højhed Prins Christian og har i denne egenskab ledsaget Prinsen på forskellige rejser til udenlandske europæiske hoffer. Den 1/1 1892 Kammerjunker, 26/5 s. år. Gb. E. T., 9. Nov. .,s. A. Kaptajn i Artilleriet, d. 29/4 1896 R. af D., 26/9 1908 oberstløjtnant i Artilleriet, var 1909 i 7 måneder til tjeneste ved det 32. franske Artilleriregiment i Orleans, 24/1  1913 Dbm. Gift d. 7/6 1891 i Den Herre Zebaoths (Garnisons) Kirke i København m. Ida Linnemann, født d. 18/6 1864 på Frederiksberg (datter af Generalinspektør for Artilleriet, Generalmajor Johan Linnemann, født d. 1/8 1826 i Vejle, død d. 20/10 1906 i København, og Caroline Mathilde Christensen, født d.  11/6 1828 i Thorning Præstegaard, død s. 2/10 1904 i København). Han døde d. 4/2 1931 i København.

Børge Esaias Bernhoff Jacobsen
født d. 25/4 1862 på Augustenborg. Han blev 1879 student fra Sorø Akademi, d. 12/6 1885 cand. jur., 29/10 1888 overretssagfører i København, var næstformand i Bankrådet for Kjobenhavns Laane- og Diskontobank, 1901. Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret (Trifolium), 1905. Formand for Søren Wistoft & Cofs Automatfabrik, 1905. Medlem af Bestyrelsen for Cigarautomaterne, 1906. Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Folkeforsikringsanstalt, 1908. Medlem af Repræsentantskabet for Grundejernes Hypotekforening, 1910. Medlem af Grundejerbankens Tilsynsåd, 1911. Medlem af Bestyrelsen for Christian IX’s Gade Kvarter, s. A. Medlem af Bestyrelsen for Skibsreder F. Stages og Hustrus Legat, 1912. Næstformand i bestyrelsesrådet for Revisions- og Forvaltningsinstitutet, s. år. Næstformand i Bestyrelsen for Nordisk Films Kompagni, s. år. Formand i Bestyrelsen for Dansk Varemagasin, s. år. Medlem af Bestyrelsen for Østerbroes Ejendomsselskab. Gift d. 28/8 1889 i Søllerød Kirke med Signe Ingeborg Hagen, født d. 10/2 1857 i København (datter af vinhandler Eduard Carl Hagen, født d. 28/6 1823 i København, død der 24/8  1873, og Caroline Elisabeth Kirketerp, født d. 26/6 1825 i København, død der d. 27/10 1861). Børge Jacobsen døde d. 28/12 1936.

Forældre
2-3. Christian Frederik Jacobsen, født d. 21/4 1821 i Stiftsbjergby præstegård, Tuse hrd. Holbæk amt. Han døde d. 11/11 1902 i København. Han blev d. 6/8 1851 i Byrum kirke på Læsø gift med Bolette Sophie Gjern, født d. 10/10 1823 i Viborg. Hun døde d. 17/2 1899 i København. Christian Fr. Jacobsen var cand.pharm og apoteker, først på Svaneapoteket i København, herefter 1848-1850 feltapoteker, og indtil 1879 apoteker i Augustenborg. Flyttede til Fredensborg og sidst til København.

Bedsteforældre
4-5. Christian Frederik Jacobsen, født d. 29/8 1755 på Beldringegård. Død d. 7/4 1833 i Stiftsbjergby. Han var sognepræst i Stiftsbjergby og Mørke. Han blev 1. gang med Erika Christine Faber, født d. 2/1 1758. Død d. 1/2 1806 (datter af degn i Lundforlund Aksel Faber og Anne Sofie Svinninge). Han blev 2. gang d. 4/7 1806 gift med Margrethe Amalie Gier, født d. 18/6 1785 i Slagelse. Død d. 13/6 1860 i Thisted.

6-7. Søren Wad Gjern, født d. 17/3 1792 i Viborg. Død d. 2/5 1852 i Klitgård på Læsø. Han blev 1826 Exam.Jur. Stiftskasserer og stiftsrevisor i Viborg Stift. Fra 1828 var han landfoged på Læsø. Kammerråd. Han blev d. 21/9 1822 i Sjørslev gift med Anna Marie Elisabeth Christensen, født d. 13/10 1799 i Kårup Mølle. Hun døde d. 5/1 1870 i København.

Oldeforældre
8-9. Johannes Jacobsen, født 1711. Han døde d. 27/8 1761 i Vordingborg. Han blev 1. gang d. 10/10 1742 i København (Holmens sogn) med Anne Cathrine Bernhoft, født 1720 i Næstved. Død 1758. Han blev 2. gang d. 1/12 1758 i Sorø gift med Anne Cathrine Willumsen, død 1760 (datter krigs- og landkommissær, justitsråd Jørgen Willumsen og Maren Brun). Han blev 3. gang 1760 gift med Rebecca Marie Krøyer, død efter 1760.

10-11. Johan Christian Ludvig Gier, født d. 3/3 1757 i Slesvig. Han døde d. 1/1 1807 i korsør. Han blev d. 4/6 1784 i København gift med Birgitte Elisabeth Sophie Leierhoff, født 1763 i København (døbt d. 5/2). Hun døde d. 31/3 1822 i Stifts Bjergby. Separeret før 1801. Distriktskirurg i Slagelse.

12-13. Ulrich August Giern, født 1753. Død d. 20/6 1808 i Viborg. Klokker i Viborg. Han blev d. 1/12 1786 gift med Bolette Wad, født i Horsensgaard (?).

14-15. Michael Christensen, født ca. 1745. Han døde d. 12/10 1801 i Kårup Mølle. Møller i Kårup Mølle. Han blev d. 8/8 1794 gift med Anne Sophie Stilling, født d. 11/10 1773 i Viborg (døbt d. 21/10). Hun døde d. 8/3 1858 i Viborg. Hun blev 2. gang d. 30/7 1802 i Visborg sogn gift med Laurids Christensen Djørup, født 1775 i Sebber sogn (søn af Christen Laursen Mand og Inger Kirstine Moustdatter). Laurids var proprietær på Aunsbjerg.

Tip-oldeforældre
16-17. Jacob Olsen, født ca. 1684 – vel i Skovhuse. Han døde d. 2/7 1762 i Skovhuse. Han var gårdmand og skovfoged i Skovhuse, Øster Egesborg sogn. Han blev d. 7/3 1709 i Vordingborg gift med Inger Joensdatter, født ca. 1662. Hun døde 1763 (begravet d. 7/11).

18-19. Mentz Bernhoft, født omkring 1690. Han døde d. 6/11 1720 i Næstved. Konsumtionsforpagter i Næstved. Han blev d. 17/12 1719 i Næstved gift med Johanne Martinsdatter Ravn, født ca. 1695. Hun døde 1734 i Næstved (begravet d. 20/4). Hun blev 2. gang d. 1372 1723 i Næstved gift med N… J… Frick, konsumtionsforpagter i Næstved.

20-21. Hans Gier, født ca. 1730. Død d. 9/4 1783 i Friedrichstadt. Han var gift med Amalie Christiania Koch, der døde d. 26/4 1777 i Freiedichstadt. Hørfabrikant.

22-23. Hans Olsen Leierhoff, født ca. 1728. Han døde 1788. Han var gift med Birgitte Margrethe Bagge, 1734 til 1788. Urtegårdsmand.

24-25. Poul Klingenberg Nielsen Gjern, født d. 18/1 1714 i Lørslev/Ørding præstegård. Han døde d. 20/4 1765 (begravet d. 29/4). Han blev d. 12/10 1751 gift med Martha Cathrine Stockberg, født 1725 (døbt d. 31/1 i Holmens kirke). Hun døde d. 25/7 1796 i Viborg (begravet d. 30/7). Poul Gjern var kapellan i Skive og Resen sogn.

26-27. Søren Christensen Wad. Handskemager i Viborg. Han blev d. 18/10 1753 i Viborg domkirke viet til Anne Marie Graversdatter.

28-29. Søren Christensen, der døde d. 18/2 1793 i Kårup Mølle. han var gift med Anna Marie Elisabeth.

30-31. Peder Ditmar Stilling, født 1740 i Skærbæk. Han døde d. 30/7 1817 i Sjørslev hos sin svoger, forpagter Djørup til Aunsbjerg. Han blev d. 18/1 1765 i Skanderborg gift med Anne Marie Hasle, født omkring 1740 i Århus. Hun døde d. 26/12 1798 i Viborg. Peder var først bager i Skanderborg, og fra senest 1774 var han kommensbager og avlsbruger i Viborg købstad (Gråbrødre sogn). Peder søger d. 4/8 1769 om at komme i Århus bagerlaug. Han og hustruen fik d. 24/10 1777 kgl. bevilling til at sidde i uskiftet bo samt at skifte med samfrænder. Peder Stilling bliver d. 2/1 1781 kæmner i Viborg og han køber 1782 i gård i byen. Han skøder d. 26/6 1798 gården til svigersønnen, Casper Høyer. Anne Maries søster, Mariane Hasler (født ca. 1733), boede hos dem i 1787 i Viborg, og det nævnes at hendes mand er bortrejst. Peder Ditmar Stilling nævnes 1801 i Kårup Mølle. Peders bror, Jørgen Henrichsen Stilling var også bager i Viborg (Nygaards sedler).

Tip-Tip oldeforældre
32-33. Oluf Hansen, født ca. 1639 i Mern. Han døde i 1727. Han var gårdmand i Skovhuse. Han var gift med Kirsten Pedersdatter.

36-37. Evt. Ole Staalesen, født 1653. Død d. 29/3. Gift med Anne Bernhoft.

36-37. Evt. Jens Andersen Bernhoft, født ca. 1640 (søn af Anders Hansen Bernhoft og Kirsten Mogensdatter herdal). Død 1696. Sogenpræst i Holtaalen 1666. Gift 1. gang ca. 1666 med Karen Andersdatter Opdal (ca. 163… til 168…). Han blev 2. gang ca. 168… gift med Maren Olufsdatter Darre, født omkring 1665 (datter af Oluf Mentzen Darre og Helle Andersdatter). Hun døde efter 1700. Hun blev 2. gang  d. 25/6 1697 gift med borgmester på Røros, Henning Irgens, født 1666.

46-47. Christian Bagge, født 1709. Død d. 18/2 1772 (søn af Ole Bagge). Han var gift med Maren Pedersdatter.

48-49. Niels Eriksen Gjern, født d. 31/12 1669 i Gjern sogn (skulle være søn af sognepræst i Gjern Erik Thomsen Aarhus og Ingeborg Nielsdatter Friis). Død 1720 på Mors. Sognepræst i Lørslev og Ørding på Mors. Han blev 1. gang d. 3712 1608 gift med Mette Mikkelsdatter Rønne. Han blev 2. gang d. 23/1 1709 gift med Kirsten Lauridsdatter Thygesen (Tychonius), der døde d. 2975 1739 i Skive (datter af sognepræst i Sahl, Ginding og Viborg, Laurids Thygesen og hustru Karen Kristensdatter Nørkjær).

50-51. Franz Jørgen Stochberg. Bud ved Søetatens Commisariat. Han blev d. 18/1 1719 Vor Frue i København gift med Maria Elisabeth Funch, født ca. 1694 (datter af lieutnant Nicolaus Funch og Catharina Christina de Iden).

60-61. Mikkel Pedersen (Stilling), født d. 4/12 1694 i Stilling ved Skanderborg. Død 1749. Cand.theol. 1725, kapellan og degn i Skærbæk fra 1725. Han var gift med Anne Marie, født ca. 1698. Død 1779 i Viborg (begravet d. 20/8).

62-63. Mogens Rasmussen Hasle, født omkring 1715 (søn af skipper Rasmus Mogensen Hasle og hustru Maren Sørensdatter). Død 1757. Borger og skipper i Århus. Han var gift med Ane Michelsdatter, født omkring 1720. Hun døde i 1788.